Mici consideraţiuni asupra plăţii stimulentelor în sectorul public fiscal…

Posted on 15/10/2010

3


Precizări sematice şi legale:

stimulent, stimulente, s.n. 1. ceea ce stimulează; impuls, imbold, îndemn.(Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, 1998)

***

Art.227 din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale:

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii.

(2) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(3) Răspunderea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale nu înlătură răspunderea funcţionarilor publici din cadrul organelor fiscale în exercitarea cu rea-credinţă sau grava neglijenţă a atribuţiilor de serviciu.

(4) Ministerul Economiei şi Finantelor şi unităţile administrativ-teritoriale constituie lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din unităţile subordonate, respectiv compartimentelor de specialitate cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale, după caz, prin reţinerea unei cote de 15% din:

a) sumele reprezentând valoarea creanţelor fiscale stinse prin executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod;

b) sumele încasate în cadrul procedurii insolvenţei;

c) sumele reprezentând impozite, taxe şi contribuţii stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

d) sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

e) sumele reprezentând valoarea amenzilor stinse prin încasare sau compensare;

f) sumele reprezentând valoarea bunurilor confiscate şi valorificate.

(5) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate reţine, în condiţiile legii, o cotă de 75% din tarifele încasate în condiţiile art. 42 alin. (9), pentru constituirea unui fond de stimulare a personalului din aparatul propriu şi al unităţilor subordonate.

(6) Aprobarea stimulentelor în cazul unităţilor administrativ-teritoriale se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din unităţile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar şi va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Până la data aprobării ordinului, reglementările privind distribuirea fondului de stimulente rămân aplicabile.

(8) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(9) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul lunii, respectiv al anului, din fondul de stimulare constituit în condiţiile alineatelor precedente se reportează lunar şi anual, urmând să fie utilizate în acelaşi scop.

Nota bene:

1) e vorba de Codul de procedură fiscală şi nu de Codul fiscal (confuzie des întâlnită zilele acestea în mass-media şi nu numai);

2) norma juridică (subliniată şi evidenţiată mai sus la alin.4 şi alin. 8 din lege) are caracter juridic imperativ(obligatoriu, se aplică de îndată), nu supletiv(facultativ).Orice student la drept care a trecut examenul la Teoria Generală a Dreptului, poată să confirme ultima afirmaţie. Pentru neaplicarea acestor dispoziţii legale, ordonatorul de credite poate răspunde penal, în condiţiile legii. Trebuie formulată doar o plângere din partea persoanelor vătămate la instituţia competentă. Mai mult, aceştia pot solicita şi daune interese.

3) acordarea unor drepturi în materia legislaţiei muncii în cazul personalului bugetar public(vezi: Legea nr.188/1999, Legea nr.161/2003 şi Legea nr.330/2009 etc.) nu exclude constituirea, acordarea şi plata stimulentelor.

4) pentru plata mai multor drepturi câştigate în instanţă de funcţionarii publici, executivul a adoptat instituţia prorogării (amânării) punerii în executare a sentinţelor rămase definitive şi irevocabile, încălcând astfel flagrant (cu concursul liderilor sindicali) principiul separaţiei puterilor în stat.

****

Oportunităţi şi interdicţii:

O) Având legislaţie pentru acest tip de remuneraţie, ministrul actual precum şi cei precedenţi nu s-au  sfiit să dea în stânga şi în dreapta cu stimulente, potrivit obligaţiilor de partid sau ca recunoştinţă pentru propriul anturaj. De altfel, în trecut şi în trecutul apropiat,  înainte să fie aşa de strâns la pungă, d-nul Ialomiţianu a încasat şi domnia sa un salariu cinstit, perfect acoperit legal de la finanţe. E drept, toate acestea s-au petrecut în urma unui audit foarte serios asupra competenţelor şi realizărilor profesionale. În fine, e usor de verificat ce performanţe a avut în recuperarea arieratelor din economie. Mai multe detalii puteţi obţine la tel: 0268 – 308421,  0268- 547726.

Bonus: atunci i-am condus pe toţi la performanţe 12, 3, 4

I) Ce a uitat toată lumea să spună, implicată sau nu, e că executivul îşi asumase demult (februarie 2010) printr-o ordonanţă de urgenţă(termen limită: octombrie 2010) în faţa Comisiei Europene eliminarea stimulentelor. Memorandumul suplimentar de înţelegere la acordul dintre Uniunea Europeană şi Guvernul României, prevedea ca şi condiţie sine qua non eliminarea „fondului de stimulente”. Să zici că nu ai ştiut, să zici ca vrei performanţă, să zici că treaba ar fi mers dacă nu se prinde nimeni, să zici că nu existau rumori în minister, să zici că nu mai ai bani acum,  aş! În fine, presa a urlat în pustie: eliminarea stimulentelor pentru bugetari, conditie in acordul ue, secretele salariului modest de bugetar

*****

Concluzii şi subterfugii:  Cine şi cum pleacă?, Răscoala funcţionărimii de la Finanţe- câteva impresii, Ialomiţianu: oficializarea para’ ndărătului, Divide et impera, Jocul


 

Posted in: Uncategorized